Przejdź do treści

Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży towarów przez Bogumiła Drwal, działającej w ramach nierejestrowanej działalności gospodarczej jako Fabryka Rzeczy Ładnych, ul.Encyklopedyczna 16B/58, 01-990 Warszawa

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy regulamin

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę działający w domenie https://fabrykarzeczyladnych.art

Sprzedawca – Bogumiła Drwal, Fabryka Rzeczy Ładnych, ul.Encyklopedyczna 16B/58, 01-990 Warszawa

Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny

Towar – dostępna w Sklepie rzecz lub usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

Materiał cyfrowy – materiał wytwarzany i dostarczany w postaci cyfrowej, który Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego – Materiał cyfrowy może przybrać postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości tego materiału, nagrania video, spotkania online itp.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym na warunkach określonych w Regulaminie 

Siła wyższa – zdarzenia losowe niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności: nagłe poważne awarie przemysłowe i technologiczne, wstrzymanie dostaw energii, ograniczenia spowodowane wojną, strajkiem, klęską żywiołową lub zarządzaniem władz krajowych oraz samorządowych uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy itp.

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną polegają na:
 1. umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży,
 2. umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez przesłanie Kupującemu na jego prośbę Oferty indywidualnej,
 1. W Sklepie mogą być organizowane promocje na wybrane Towary. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu.
 2. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne są:
  1. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia,
  2. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome,
  3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 3. Zabronione jest korzystanie ze Sklepu w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy. Zabronione jest dostarczanie informacji o charakterze bezprawnym.
 4. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na następujących adres e-mail: kontakt@fabrykarzeczyladnych.art
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania.
 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane Siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Kupującego.

§ 3. Zakupy w Sklepie

 1. Zakupu Towaru może dokonać wyłącznie Kupujący, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe podmioty mogą dokonać zakupu, kontaktując się indywidualnie ze Sprzedawcą.
 2. Jeżeli Kupujący jest osobą fizyczną musi być osobą pełnoletnią (ukończone 18 lat).
 3. Ceny Towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za dany Towar, w tym zawierają podatek VAT (jeżeli jest naliczany).
 4. Na ostateczną wartość zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za Towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy Towaru. 
 5. Wybrany do kupienia Towar należy dodać do koszyka zakupowego w Sklepie.
 6. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy Towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia. 
 7. W celu złożenie zamówienia konieczne jest uzupełnienie formularza zakupowego i podanie przez Kupującego określonych danych, takich jak: imię i nazwisko, adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto), adres e-mail. Dane obowiązkowe oznaczone są gwiazdką (*).
 8. Kupujący zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Kupującego spowodowane podaniem nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 9. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.  
 10. W przypadku zakupu Materiałów cyfrowych, przed złożeniem zamówienia Kupujący musi wyrazić zgodę na wykonanie Umowy sprzedaży i dostarczenie mu treści cyfrowych w postaci wybranego Materiału cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Na skutek wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, Kupujący traci prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży danego Materiału cyfrowego.
 11. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie złożonego zamówienia przez Sprzedawcę.
 12. Kupujący może, wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@fabrykarzeczyladnych.art …………………., zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o przesłanie oferty indywidualnej. W takim przypadku Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie zaakceptowania przez Kupującego oferty przesłanej przez Sprzedawcę na wskazany przez Kupującego adres e-mail oraz po uiszczeniu przedpłaty w ustalonej wysokości. Akceptacja oferty jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
 13. Jakiekolwiek informacje dotyczące Towarów zamieszczone na stronie Sklepu, kierowane do odbiorców i potencjalnych Kupujących, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do dokonania zakupy przez Kupującego w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 14. W trosce o zadowolenie Kupujących Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferta Sklepu była aktualizowana na bieżąco, a większość Towarów znajdujących się w ofercie była dostępna we wskazanych terminach. Sprzedawca zastrzega jednak, że informacje dotyczące dostępności Towarów mają charakter informacyjny i nie stanowią wiążącej oferty.
 15. Sprzedawca poinformuje Kupującego o ewentualnych zmianach dotyczących dostępności Towarów za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie przed potwierdzeniem przyjęcia złożonego zamówienia. W takim przypadku Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Towaru albo z całości zamówienia. W przypadku braku dostępności Towarów, szacowany czas realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeżeli Kupujący, pomimo wezwania, nie uzupełnił w terminie 7…… dni braków wymaganych do skutecznej realizacji zamówienia (w szczególności adresu dostawy).
 17. Dostawa realizowana jest na terenie Polski.
 18. Kupujący może wybrać spośród następujących form dostawy:
  1. przesyłka kurierska,
  2. przesyłka do paczkomatu,
  3. odbiór osobisty pod adresem ul.Encyklopedyczna 16B/58, 01-990 Warszawa
 19. Zakupiony Materiał cyfrowy przesyłany jest w formie przesyłki elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu zamówienia

§ 4. Płatności

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych,
  3. kartą płatniczą:
  4. za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego. 
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane.
 4. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia wpłynięcia płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy lub na jego konto w systemie płatności internetowych.
 5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację. 

§ 5. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego Towaru,
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
  3. zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz pozostałych umów. 
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji przesyłając jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie drogą pocztową (na adres ul.Encyklopedyczna 16B/58, 01-990 Warszawa ) lub elektroniczną (na adres kontakt@fabrykarzeczyladnych.art). 
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu. 
 5. Termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży jest zachowany, jeżeli Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. 
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi  wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. 
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 9. Sprzedawca nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów zwrotu (odesłania) Towaru przez Kupującego. 
 10. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  8. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 1. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości: jeśli w toku zakupu Materiału cyfrowego Kupujący wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący traci prawo do odstąpienia od tej umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień § 7 Regulaminu.

§ 6. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady Towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego Towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.
 3. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży,
  3. żądać wymiany Towaru na wolny od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 4. Reklamacje na podstawie rękojmi należy zgłaszać drogą pocztową (na adres ul.Encyklopedyczna 16B/58, 01-990 Warszawa) lub elektroniczną (na adres kontakt@fabrykarzeczyladnych.art ). 
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli reklamacja zostanie zgłoszona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu.
 7. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące reklamacji mają zastosowanie w przypadku Umów zawartych z Kupującymi będącymi Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień § 7 Regulaminu. 
 8. W przypadku Kupujących niebędących Konsumentami rękojmia zostaje wyłączona.

§ 7 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

 1. Postanowienia dotyczące możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży wskazane w § 5 Regulaminu oraz postanowienia dotyczące reklamacji wskazane w § 6 Regulaminy będą stosowane odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. W sytuacji, w której w formularzu zamówienia, podano dane przedsiębiorcy (takie jak NIP, REGON itp.), domniemywa się, że Kupujący nie jest Konsumentem i że zawiera umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą oraz że umowa posiada dla niego charakter zawodowy. 
 3. Kupujący niebędący Konsumentem, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 1 powyżej, musi wykazać, że zawarta Umowa sprzedaży jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, w szczególności przedstawiając Sprzedawcy odpowiednie dokumenty (np. wydruk z CEIDG z danymi aktualnymi na moment zawarcia Umowy sprzedaży).

§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: 

 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
 2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
 3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§9 Prawa własności intelektualnej, licencja, prawa autorskie

 1. Wszelkie treści i Towary (w tym Materiały cyfrowe) oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Utwory te stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej.
 2. Sprzedawca udziela Kupującemu licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej na korzystanie z zakupionego Towaru, bez prawa do udzielania sublicencji. Kupujący w ramach Umowy sprzedaży upoważniony jest do korzystania z Towaru jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  1. zapis techniką cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.
  2. wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej jest ważna przez czas trwania dostępu do Towaru. Okres dostępu do danego Towaru, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Towaru. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Kupującego w ramach Umowy sprzedaży.
 4. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Towaru, jak i jego części:
  1. udostępnianie i prezentowanie Towaru osobom trzecim, 
  2. publikowanie i Towaru niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
  3. kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie na potrzeby inne niż własny użytek. 
 5. Jakiekolwiek działanie niezgodne z postanowieniami niniejszego paragrafu stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10 Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://fabrykarzeczyladnych.art/polityka-prywatnosci/

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Sklepu, jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, zdjęć, logotypów i danych stanowią wyłączną własność Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną Umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa sprzedaży zawierana jest na czas i w celu realizacji danego zamówienia. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Integralną część Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy.
 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10.01.2023 r.

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy (dla Konsumenta)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [nazwa przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy]

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: ……………………………………

Data zawarcia umowy: …………………………

Data otrzymania produktu: ………………………

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………..

Adres konsumenta: ………………………..

Adres e-mail: ……………………………..

Data i podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Wzór formularza odstąpienia od umowy (dla kupującego niebędącego Konsumentem)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [nazwa przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy]

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: ……………………………………

Data zawarcia umowy: …………………………

Imię i nazwisko kupującego: ……………………..

Adres kupującego: ………………………..

NIP: ……………………

REGON: ………………

Adres e-mail: …………………………..

Jednocześnie oświadcza, że umowa sprzedaży wskazanego produktu jest bezpośrednio związana z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla mnie charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38a Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Na dowód tego wskazuję PKD prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej wpisane w CEIDG:

………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………….

Data i podpis kupującego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)